Privacybeleid

Privacy statement website Latin District

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Latin District. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel gegevens
Latin District gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend voor de volgende:
• Informeren over de evenementen van Latin District;
• Toezenden van de Latin District nieuwsbrief en aanverwante nieuwsupdates;
• Contact opnemen indien daartoe verzocht is;
• Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Hoe komen wij aan deze gegevens?
De gegevens die wij verwerken, krijgen wij van u middels het invullen van het contactformulier op de website www.latindistrict.nl

Op grond waarvan en met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken bij de vervulling van een taak van algemeen belang, maar ook als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken of als de gegevensverwerking noodzakelijk is omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Worden uw gegevens geautomatiseerd verwerkt?
Nee. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens houdt in dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dat doen wij niet.

Indien u geen informatie meer wilt ontvangen van Latin District, dan kunt u dat aangeven door contact op te nemen met onze administratie via info@godanceevents.com

Verstrekken van gegevens
Latin District zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
Latin District kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Latin District. Latin District behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van de activiteiten van) Latin District, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Latin District zal zich inspannen (indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt) u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een bericht op deze website.

De Latin District website bevat hyperlinks naar websites van derden. Latin District is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.
Welke rechten hebt u?
• U mag uw persoonsgegevens inzien.
• Als ze onjuist zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken ze te corrigeren.
• U kunt ons ook vragen om de gegevens te verwijderen.
• U kunt je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
• U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Klacht indienen?
U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?
Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over ons privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info@godanceevents.com